Przejdź do treści
top

Streategia podatkowa

I. WSTĘP

Niniejsza informacja ma na celu realizację przez FleetCor Poland Sp. z o.o.(dalej: Spółka lub „FleetCor”) obowiązków wynikających z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1800).

Niniejsza informacja dotyczy strategii podatkowej realizowanej przez Spółkę w roku podatkowym 2021. 

Niniejsza informacja nie obejmuje informacji poufnych, które ze względu na realizowane przez Spółkę plany i przedsięwzięcia biznesowe podlegają ochronie, jako dane objęte tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub tajemnicą procesu produkcyjnego.

 

II. INFORMACJE OGÓLNE

1. Informacje o Spółce

Spółka FleetCor Poland Sp. z o.o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy – XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000505365, NIP: 5252584121, REGON: 147190446 i prowadzi działalność gospodarczą pod adresem: ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa. Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosił 5 000,00 zł.

Jedynym udziałowcem Spółki jest FleetCor Luxembourg Holding2 Sàrl (dalej: „FleetCor Luksmeburg) z siedzibą w Luksemburgu, która posiada 100% udziałów w kapitale FleetCor Poland Sp. z o.o. Spółka należy do Grupy Kapitałowej FleetCor, która stanowi rozpoznawalną markę jako lider branży kart paliwowych.

Przedmiotem działalności FleetCor jest w szczególności dostarczanie kart paliwowych oraz inne usługi finansowe.

2. Cele strategii podatkowej Spółki

 

FleetCor realizuje strategię podatkową polegającą na efektywnym wywiązywaniu się z obowiązków podatkowych wynikających z przepisów prawa w poszanowaniu zasad odpowiedzialności społecznej. Strategia oparta jest na następujących zasadach:

 

 • pełnej zgodności ze wszystkimi lokalnymi przepisami podatkowymi i obowiązkami sprawozdawczymi;
 • proaktywnym zarządzaniem sprawami podatkowymi w celu zmaksymalizowania wartości spółki na rzecz udziałowców, z jednoczesnym dbaniem o to, aby strategia podatkowa Spółki opierała się na solidnych podstawach prowadzonej działalności komercyjnej i działaniach w pełni zgodnych z prawem podatkowym, tym samym gwarantując zrównoważony wkład wszystkim udziałowcom oraz społecznościom;
 • utrzymywania dobrych relacji roboczych z organami podatkowymi;
 • ograniczania ryzyka podatkowego w całej Spółce poprzez zapewnienie stosowania właściwych procesów i kontroli; oraz
 • przeprowadzania transakcji pomiędzy spółkami Grupy FleetCor na warunkach rynkowych zgodnie z obowiązującymi zasadami ustalania cen transferowych oraz wytycznymi OECD.

 

Priorytetem Spółki jest właściwe i terminowe wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, a Zarząd oraz kierownictwo Spółki, dokładają wszelkich starań, aby zapewnić adekwatną kontrolę Spółki w tym zakresie.

W Spółce obowiązują mechanizmy zapewnianiające skuteczną kontrolę organizacji z perspektywy wypełniania nakładanych na Spółkę obowiązków podatkowych oraz mające na celu ograniczanie ryzyka podatkowego.

Strategia podatkowa Słki podlega okresowym przeglądom i jest dostosowywana do zmian zachodzących w otoczeniu i wewnątrz organizacji oraz do zidentyfikowanego ryzyka podatkowego. W tym celu Spółka uzyskuje opinie profesjonalnych doradców podatkowych. Spółka ocenia, że posiadana przez nią gotowość do podejmowania ryzyka podatkowego jest niska.

 

 

 3. Realizacja strategii podatkowej w roku podatkowym 2021 i plany jej realizacji w latach kolejnych

 W roku podatkowym 2021, realizowana przez Spół strategia podatkowa nastawiona była w szczególności na wspieranie kluczowych decyzji biznesowych w zakresie działalności operacyjnej Spółki oraz zapewnienie zgodności z prawem zawieranych przez nią transakcji.

Pod warunkiem niezaistnienia okoliczności mających kluczowe znaczenie dla działalności Spółki, w perspektywie najbliższych lat Spółka nie planuje dokonywania materialnych zmian co do realizowanej strategii podatkowej.

 

III. INFORMACJE O STOSOWANYCH PRZEZ PODATNIKA PROCESACH ORAZ PROCEDURACH DOTYCZĄCYCH ZARZĄDZANIA WYKONYWANIEM OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO ORAZ STOSOWANYCH PRZEZ PODATNIKA DOBROWOLNYCH FORMACH WSPÓŁPRACY Z ORGANAMI KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ

Ogólny nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego należy do Zarządu Spółki.

 

Rozliczenia podatkowe Spółki prowadzone są przez zewnętrzną profesjonalną firmę księgową, która odpowiada za przygotowanie miesięcznych kalkulacji podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych, przygotowanie i podpisanie miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT i VAT UE oraz przygotowanie i podpisywanie rocznych deklaracji podatkowych, a także przygotowanie rocznych sprawozdań finansowych.

 

Dokumenty związane z rozliczeniami podatkowymi są archiwizowane w uporządkowany sposób.

 

Spółka wdrożyła spisane oraz niespisane procedury mające na celu zapewnienie prawidłowej realizacji obowiązków podatkowych:

 

 • Politykę cen transferowych;
 • Politykę podatkową;
 • Procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;  
 • Procedurę w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązków związanych z przekazywaniem informacji o schematach podatkowych;
 • Procedurę regulującą elektroniczny obieg dokumentów w Grupie Kapitałowej FleetCor;  
 • Procedurę w zakresie rozliczania faktur korygujących;
 • Procedurę weryfikacji dostawców oraz kontrahentów.

 

W ocenie Spółki ww. procedury i procesy pozwalają na efektywne i prawidłowe zarządzanie obszarami ryzyka podatkowego i jako takie są adekwatne do rodzaju i skali prowadzonej przez Spółkę działalności. Wszystkie procedury oraz zasady postępowania podlegają modyfikacjom pozwalającym dostosować działania Spółki do zmian zachodzących w przepisach prawnych, w jej otoczeniu biznesowym i wewnątrz organizacji, a także na wypadek zidentyfikowania nowych ryzyk i wystąpienia wyjątkowych sytuacji.

Powyższe procedury podlegają okresowej aktualizacji z uwzględnieniem zmieniających się przepisów prawa, prawa podatkowego oraz ładu organizacyjnego.

Spółka podejmuje niezbędne formy współpracy z organami podatkowymi w celu należytego wywiązywania się ze swoich obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

 

IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEZ PODATNIKA OBOWIĄZKÓW PODATKOWYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORAZ PRZEKAZANYCH SZEFOWI KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ INFORMACJI 
O SCHEMATACH PODATKOWYCH

 

1. Informacje odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych

 

Spółka podejmuje środki w celu prawidłowej oraz terminowej realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, w szczególności:

 

 • identyfikuje zdarzenia, które powodują powstanie obowiązków podatkowych lub mogą rodzić dodatkowe wątpliwości podatkowe;
 •  pogłębia analizę stanu faktycznego na potrzeby identyfikacji ewentualnych niepewności podatkowych oraz prowadzi wszechstronną analizę przepisów prawa podatkowego w oparciu o właściwe przepisy;
 • identyfikuje rozwiązania zgodne z przepisami prawa podatkowego;
 • stosuje szczególną procedurę minimalizacji ryzyka podatkowego oraz konsultuje się z zewnętrznymi doradcami podatkowymi, w celu rozwiania ewentualnych wątpliwości.

 

W roku podatkowym 2021 Spółka realizowała obowiązki podatkowe jako podatnik z tytułu następujących podatków:

 

 • podatku dochodowego od osób prawnych; ¾ podatku od towarów i usług;

 

W roku podatkowym 2021 Spółka realizowała obowiązki podatkowe jako płatnik następujących podatków:

 

 • podatku dochodowego od osób fizycznych – z tytułu wynagrodzeń pracowników oraz wypłat należności na podstawie umów cywilno-prawnych;
 • zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych.

 

2. Informacja o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych

 

W roku podatkowym 2021 Spółka nie przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej żadnej informacji o schematach podatkowych.

 

V. INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI LUB PODEJMOWANYCH PRZEZ PODATNIKA DZIAŁANIACH RESTRUKTURYZACYJNYCH

 

1. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym niebędącymi polskimi rezydentami podatkowymi

 

W roku podatkowym 2021 Spółka zawarła z podmiotami powiązanymi następujące transakcje, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów:

2. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

W roku podatkowym 2021 Spółka nie planowała ani nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych, w szczególności nie były podejmowane następujące działania:

 

 • łączenia z innymi spółkami; ¾ przekształcenia w in spółkę;
 • wniesienia wkładu do innej spółki w postaci przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części (w tym w ramach podziału spółki)
 • wymiany udziałów.

 

 

VI. INFORMACJE O ZŁOŻONYCH WNIOSKACH O INTERPRETACJĘ PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO

 

1. Wnioski o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej

 

W roku podatkowym 2021 Spółka nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej.

 

2. Wnioski o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej

 

W roku podatkowym 2021 Spółka nie składała wniosków o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej.

 

3. Wnioski o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług.

 

W roku podatkowym 2021 Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej.

 

4. Wnioski o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym

 

W roku podatkowym 2021 Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej.

 

 

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE DOKONYWANIA ROZLICZEŃ PODATKOWYCH PODATNIKA W KRAJACH STOSUJĄCYCH SZKODLI KONKURENCJĘ PODATKOWĄ

 

W roku podatkowym 2021 Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

NASZA ORGANIZACJA

FLEETCOR jest firmą działającą na arenie międzynarodowej, posiadającą swoją siedzibę w USA.

Tutaj zebraliśmy dla Ciebie garść faktów i liczb:


$2,6 miliarda dolarów

Dochód roczny

2 miliardy

Transakcji w ciągu roku

+800 tys.

Zadowolonych klientów

+8 tys.

Pracowników na całym świecie

WIĘCEJ NA TEMAT ORGANIZACJI

CZY WZBUDZILIŚMY TWOJE ZAINTERESOWANIE? – POZWÓL, ŻE ODEZWIEMY SIĘ DO CIEBIE

Chcesz dowiedzieć się więcej o nas, o naszych produktach i usługach? Pozwól naszemu nowemu zespołowi obsługi klienta oddzwonić do Ciebie i przedstawić indywidualną ofertę.
Wybierz najwygodniejszy sposób i pozwól nam do Ciebie oddzwonić. Nie masz ochoty na wysłuchiwanie irytujących melodyjek ani na długi czas oczekiwania?

Nie zwlekaj i skorzystaj z naszej usługi oddzwaniania – oszczędzisz czas i nerwy: